Ximi Tool - Tải Về Miễn Phí - Download Free

Ximi Tool - Tải Về Miễn Phí - Download Free

    Ximi Tool là một công cụ miễn phí và có thu phí một phần, được phát triển dựa trên các bộ công cụ như Google SDK Platform Tools và một số file hỗ trợ đặc thù...

Xiaomi Utility Tool v8
Xiaomi Utility Tool v8Cấu Hình Khuyến Nghị Ximi Tool

Window 7, 8, 10, 11 - 64 Bit.
.Net Framework 4.6.2 hoặc cao hơn.

Ngôn Ngữ Hỗ Trợ Ximi Tool

Tiếng Việt
English

Lưu Ý Khi Sử Dụng Ximi Tool

Nếu gặp lỗi Access Denied, mở ứng dụng bằng quyền administration (run as administration) sau đó thử lại.
If you get an Access Denied error, please turn this tool off then run as administration again to fix this.

TỪ CHỐI TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM VỀ PHÁT SINH LỖI NẾU NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG TOOL Ở QUÁN NET

DISCLAIMING ALL RESPONSIBILITY FOR ERRORS IF USERS USE TOOL AT NET COFFEE

Link Tải Ximi v8.6.0 - 80600 - 15/04/2024


0 Nhận xét