Đang hiển thị bài đăng từ 2023

Xiaomi Utility Tool v7.7.3

Xiaomi Utility Tool v7.7.3 BẢN DỰNG V7.7.3 - 70703 Xiaomi Utility Tool v7.7.3 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa lỗi treo ứng dụng kh…

Xiaomi Utility Tool Beta

Xiaomi Utility Tool Beta      Xiaomi Utility Tool Beta là nhánh phát triển các tính năng thử nghiệm và mới nhất cho tool trư…

Xiaomi Utility Tool v7.7.2

Xiaomi Utility Tool v7.7.2 BẢN DỰNG V7.7.2 - 70702 Xiaomi Utility Tool v7.7.2 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa lỗi flash phân vùng …

Xiaomi Utility Tool v7.7.1

Xiaomi Utility Tool v7.7.1 BẢN DỰNG V7.7.1 - 70701 Xiaomi Utility Tool v7.7.1 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT [HOT FIX] Sửa lỗi miss l…

Xiaomi Utility Tool v7.7.0

Xiaomi Utility Tool v7.7.0 BẢN DỰNG V7.7.0 - 70700 Xiaomi Utility Tool v7.7.0 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Cân bằng và tối ưu hệ th…

Xiaomi Utility Tool v7.6.15

Xiaomi Utility Tool v7.6.15 BẢN DỰNG V7.6.15 - 70615 Xiaomi Utility Tool v7.6.15 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Cập nhật giao diện mớ…

Xiaomi Utility Tool v7.6.10

Xiaomi Utility Tool v7.6.10 BẢN DỰNG V7.6.10 - 70610 Xiaomi Utility Tool v7.6.10 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung kiểm tra Opcu…

Xiaomi Utility Tool v7.6.8

Xiaomi Utility Tool v7.6.8 BẢN DỰNG V7.6.8 - 70608 Xiaomi Utility Tool v7.6.8 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Chỉnh sửa việc lựa chọn …

Xiaomi Utility Tool v7.6.6

Xiaomi Utility Tool v7.6.6 BẢN DỰNG V7.6.6 - 70606 Xiaomi Utility Tool v7.6.6 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Tối ưu cơ chế tải file, …

Xiaomi Utility Tool v7.6.5

Xiaomi Utility Tool v7.6.5 BẢN DỰNG V7.6.5 - 70605 Xiaomi Utility Tool v7.6.5 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa lỗi thanh tìm kiếm. …

Xiaomi Utility Tool v7.6.4

Xiaomi Utility Tool v7.6.4 BẢN DỰNG V7.6.4 - 70604 Xiaomi Utility Tool v7.6.4 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung Magisk For Erofs…

Xiaomi Utility Tool v7.6.3

Xiaomi Utility Tool v7.6.3 BẢN DỰNG V7.6.3 - 70603 Xiaomi Utility Tool v7.6.3 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Tăng độ ổn định hệ thống…

Xiaomi Utility Tool v7.6.1

Xiaomi Utility Tool v7.6.1 BẢN DỰNG V7.6.1 - 70601 Xiaomi Utility Tool v7.6.1 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT [Testing] Sửa lỗi thông …

Xiaomi Utility Tool v7.6.0

Xiaomi Utility Tool v7.6.0 BẢN DỰNG V7.6.0 - 70600 Xiaomi Utility Tool v7.6.0 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Thay đổi giao diện người…

Xiaomi Utility Tool v7.5.15

Xiaomi Utility Tool v7.5.15 BẢN DỰNG V7.5.15 - 70515 Xiaomi Utility Tool v7.5.15 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung Nhập tiếng Vi…

Xiaomi Utility Tool v7.5.12

Xiaomi Utility Tool v7.5.12 BẢN DỰNG V7.5.12 - 70512 Xiaomi Utility Tool v7.5.12 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung Nhập tiếng Vi…

Xiaomi Utility Tool v7.5.10

Xiaomi Utility Tool v7.5.10 BẢN DỰNG V7.5.10 - 70510 Xiaomi Utility Tool v7.5.10 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung erase vendor_…

Xiaomi Utility Tool v7.5.5

Xiaomi Utility Tool v7.5.5 BẢN DỰNG V7.5.5 - 70505 Xiaomi Utility Tool v7.5.5 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Cập nhật tăng độ ổn định…

Xiaomi Utility Tool v7.5.3

Xiaomi Utility Tool v7.5.3 BẢN DỰNG V7.5.3 - 70503 Xiaomi Utility Tool v7.5.3 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa lỗi treo ứng dụng kh…

Xiaomi Utility Tool v7.5.2

Xiaomi Utility Tool v7.5.2 BẢN DỰNG V7.5.2 - 70502 Xiaomi Utility Tool v7.5.2 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung 2 lựa chọn flash…

Gỡ Cài Đặt / Cài Đặt Ứng Dụng

Gỡ Cài Đặt / Cài Đặt Ứng Dụng Tính năng Gỡ cài đặt / cài đặt ứng dụng là một trong những tính năng quan trọng của Xiaomi Uti…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào