Advertisement

Xiaomi Utility Tool v7.7.17

Xiaomi Utility Tool v7.7.17

BẢN DỰNG V7.7.17 - 70717

Xiaomi Utility Tool v7.7.17
Xiaomi Utility Tool v7.7.17

THÔNG TIN CẬP NHẬT
 1. Cập nhật platform-tools_r34.0.5-windows.
 2. Sửa lỗi tự thoát tool khi bấm một số tính năng.
 3. Bổ sung flash Init_boot hỗ trợ flash magisk patched và reboot hệ thống sau khi flash file magisk patched.
 4. Bổ sung flash rom fastboot MIUITN bằng cách chọn file bat.

           LINK TẢI : 

            TẢI VỀ TẠI ĐÂY

           Đăng nhận xét

           0 Nhận xét