newupdate

Xiaomi Utility Tool v7.7.3

Xiaomi Utility Tool v7.7.3 BẢN DỰNG V7.7.3 - 70703 Xiaomi Utility Tool v7.7.3 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa lỗi treo ứng dụng kh…

Xiaomi Utility Tool v7.7.2

Xiaomi Utility Tool v7.7.2 BẢN DỰNG V7.7.2 - 70702 Xiaomi Utility Tool v7.7.2 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa lỗi flash phân vùng …

Xiaomi Utility Tool v7.7.1

Xiaomi Utility Tool v7.7.1 BẢN DỰNG V7.7.1 - 70701 Xiaomi Utility Tool v7.7.1 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT [HOT FIX] Sửa lỗi miss l…

Xiaomi Utility Tool v7.7.0

Xiaomi Utility Tool v7.7.0 BẢN DỰNG V7.7.0 - 70700 Xiaomi Utility Tool v7.7.0 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Cân bằng và tối ưu hệ th…

Xiaomi Utility Tool v7.6.15

Xiaomi Utility Tool v7.6.15 BẢN DỰNG V7.6.15 - 70615 Xiaomi Utility Tool v7.6.15 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Cập nhật giao diện mớ…

Xiaomi Utility Tool v7.6.10

Xiaomi Utility Tool v7.6.10 BẢN DỰNG V7.6.10 - 70610 Xiaomi Utility Tool v7.6.10 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung kiểm tra Opcu…

Xiaomi Utility Tool v7.6.8

Xiaomi Utility Tool v7.6.8 BẢN DỰNG V7.6.8 - 70608 Xiaomi Utility Tool v7.6.8 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Chỉnh sửa việc lựa chọn …

Xiaomi Utility Tool v7.6.6

Xiaomi Utility Tool v7.6.6 BẢN DỰNG V7.6.6 - 70606 Xiaomi Utility Tool v7.6.6 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Tối ưu cơ chế tải file, …

Xiaomi Utility Tool v7.6.5

Xiaomi Utility Tool v7.6.5 BẢN DỰNG V7.6.5 - 70605 Xiaomi Utility Tool v7.6.5 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa lỗi thanh tìm kiếm. …

Xiaomi Utility Tool v7.6.4

Xiaomi Utility Tool v7.6.4 BẢN DỰNG V7.6.4 - 70604 Xiaomi Utility Tool v7.6.4 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung Magisk For Erofs…

Xiaomi Utility Tool v7.6.3

Xiaomi Utility Tool v7.6.3 BẢN DỰNG V7.6.3 - 70603 Xiaomi Utility Tool v7.6.3 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Tăng độ ổn định hệ thống…

Xiaomi Utility Tool v7.6.1

Xiaomi Utility Tool v7.6.1 BẢN DỰNG V7.6.1 - 70601 Xiaomi Utility Tool v7.6.1 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT [Testing] Sửa lỗi thông …

Xiaomi Utility Tool v7.6.0

Xiaomi Utility Tool v7.6.0 BẢN DỰNG V7.6.0 - 70600 Xiaomi Utility Tool v7.6.0 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Thay đổi giao diện người…

Xiaomi Utility Tool v7.5.15

Xiaomi Utility Tool v7.5.15 BẢN DỰNG V7.5.15 - 70515 Xiaomi Utility Tool v7.5.15 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung Nhập tiếng Vi…

Xiaomi Utility Tool v7.5.12

Xiaomi Utility Tool v7.5.12 BẢN DỰNG V7.5.12 - 70512 Xiaomi Utility Tool v7.5.12 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung Nhập tiếng Vi…

Xiaomi Utility Tool v7.5.10

Xiaomi Utility Tool v7.5.10 BẢN DỰNG V7.5.10 - 70510 Xiaomi Utility Tool v7.5.10 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung erase vendor_…

Xiaomi Utility Tool v7.5.5

Xiaomi Utility Tool v7.5.5 BẢN DỰNG V7.5.5 - 70505 Xiaomi Utility Tool v7.5.5 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Cập nhật tăng độ ổn định…

Xiaomi Utility Tool v7.5.3

Xiaomi Utility Tool v7.5.3 BẢN DỰNG V7.5.3 - 70503 Xiaomi Utility Tool v7.5.3 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa lỗi treo ứng dụng kh…

Xiaomi Utility Tool v7.5.2

Xiaomi Utility Tool v7.5.2 BẢN DỰNG V7.5.2 - 70502 Xiaomi Utility Tool v7.5.2 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Bổ sung 2 lựa chọn flash…

Xiaomi Utility Tool v7.5.1

Xiaomi Utility Tool v7.5.1 BẢN DỰNG V7.5.1 - 70501 Xiaomi Utility Tool v7.5.1 TH ÔNG TIN C ẬP NH ẬT Sửa mục Biên dịch và tối…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào